Cezalar...Cezalar....Cezalar....

İdare 05/07/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan değişikliklerle 01/08/2022 tarihinden itibaren bazı özel usülsüzlük cezalarını arttırmıştır.

Buna göre; elektronik olanlar da dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının düzenlenmemesi , düzenlenen bu belgelerde gerçek olmayan mablağlara yer verilmesi elektronik olması gereken faturaların kağıt olarak düzenlenmesi ya da VUK'a göre hiç düzenlenmeniş sayılması halinde  hem faturayı düzenleyen hem de adına fatura düzenlenen, her bir belge için 1.000 tl den az olmamak koşuluyla fatura bedelinin %10 u Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 500.000 TL 'yi geçemez. 

Elektronik olanlarda dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş,  sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,  günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 1.000 TL HER BİR TESPİT İÇİN toplamda 50.000 TL Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 500.000 TL 

İçinde bulunduğumuz kriz ortamında denetimlerin artacağını belirtir bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi